Historien om Trondhjems Bys Vel

Selskabet for Trondhjems Bys Vel har gjennom 125 år arbeidet for at Trondheim skal være en god by å bo i. Selskabet arbeider kontinuerlig med små og store prosjekt. De mest synlige prosjektene de senere årene er rehabiliteringen av Vår Frue Kirke, utgivelse av en Byguide for Trondheim, etterfulgt av utvikling av en digital versjon for barn. I tillegg setter Selskabet fokus på viktige tema som presenteres og debatteres under folkemøter. Selskabet har også blitt en møteplass for næringslivsrepresentanter og andre som inviteres til hendelser og steder i byen man normalt ikke har tilgang til. Hvert år deler Selskabet ut en pris til en person eller en institusjon som har utmerket seg til det beste for Trondheim.

Selskabet for Trondhjems Bys Vel er en institusjon etablert så langt tilbake i tid som i 1884, etter initiativ fra dr. med. Lyder Borthen. I lovene for Selskabet heter det i paragraf 1 at Selskabet skal «- virke for fremme af allmennyttige foretagender til Gavn for og Forskjønnelse af Trondhjem By innen dens til enhver tid bestemte Grænse og Jusrisdiksjon»

Første tanken om å skape et vel-selskab for Trondhjem ble fremmet under et møte 1892, og neste skritt ble tatt 30 september 1893 ved at et opprop ble sendt ut, forfattet av Lyder Borthen og underskrevet av 126 kvinner og menn i byen. I innbydelsen hadde dr. Borthen også fremholdt den innsatsen som en rekke lignende byselskaper hadde utfoldet for sine hjemsteders vel, som i Bergen, Christiania, Christiansand, Molde, Christiansund og Stavanger.

I 1895 var Selskabet initiativtaker til markeringen av Trondhjems bys 900 års jubileum i 1897.

Byens forskjønnelse

“Byens forskjønnelse” har i alle år vært et av selskapets hovedarbeidsområder. Oppgavene varierte fra beplanting av trær og prydbusker og utplassering av benker til oppsetting av flere drikkefontener rundt i byen. Selskapet var også aktivt med for å få Fjellseterveien etablert og dermed gi byens borgere lettere tilgang til Bymarka. At Marinen ble åpnet for publikum var også mye takket være selskapets innsats.

I 1966 etablerte selskapet sin arkitektpris – til fremme for god arkitektur i Trondheim. Selskapet var også tidlig opptatt av sosiale oppgaver – som etableringen av Vestre Folkebad, barnehjelp og eldreomsorg.

Ledere av direksjonen:

Dr.med. Lyder Borthen, 1894-1922
Banksjef Johan Bruun, 1923-34
Lege Birger Lykke, 1934-47
Høyesterettsadvokat Einar Dahl, 1947-49
Overrettssakfører Ørnulf Lindboe, 1949-58
Avdelingssjef Olaus Schmidt, 1958-65
Arkitekt Erik Guldahl, 1965-72
Disponent Else Mæhle, 1973-77
Smedmester Finn Kleven, 1978-90
Bokbindermester Julius Maske jr., 1990 – 1994
Bankdirektør Finn Haugan, 1995 – 2015
Bankdirektør Eli Arnstad, 2016 – 2018
Finn Haugan, 2019 –